1. Anunț organizare concurs MEN
 2. Metodologie concurs
 3. Perioada de inscriere a candidaților : 17-mai – 23 mai 2017;
 4. Anexa 1a – Model Cerere de înscriere la concurs;
 5. Anexa 2 – Bibliografie cuncurs aprobată prin OMENCȘ nr. 3540/31.03.2016;
 6. Anexa 3 – Model curriculum vitae
 7. Declarație pe propia răspundere ( anexa 3 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011;
 8. Fișă evaluare test grilă; Fișă evaluare curriculum vitae; Fisă evaluare interviu și ofertă managerială;
 9. Fișă post inspector școlar general adjunct;
 10. Anexa 4 – Lista documentelor necesare înscrierii la concurs.
 11. Model certificat medical.

ATENȚIE!

 1. Obligativitatea existenței în dosarul de înscriere la concurs al candidaților pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general adjunct din cadrul I.S.J. Gorj a următoarelor documente:
 • a) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Cecizia 2241/2004/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor(Europass), potrivit modelului prevăzut în anexa 2 la Metodologia de concurs, la care se anexează documente doveditoare (conform prevederilor art. 4, alin(1), litera b), din Metodologie;
 • b) un document din care să reiasă explicit că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, respectiv în anul școlar 2016-2017, (conform prevederilor art. 4, alin(1), litera k1, din Metodologie;
 • c) certificat medical, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și controldin învățământul preuniversitar, în original(conform prevederilor art. 4, alin(1), litera m) din Metodologie.
 1. Obligativitatea respectării prevederilor art. 4, alin(5) din Metodologie conform cărora: ”La Întocmirea dosarului de înscriere la concurs candidații respectă ordinea documentelor prevăzută la alin(1). Pentru documentele prevăzute la alin(1), litb) respectă ordinea prevăzută de fișa de evaluare a curricumului vitae prevăzută în anexa nr. 4.”
 2. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016, în baza notei M.E.N.C.Ș. nr. 10283/10.08.2016, documentele legalizate ale actelor de studii: diplomă de licență/diplomă de absolvire, prevăzute în dosarul de concurs, vor fi înlocuite cu copii simple ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul de către juristul inspectoratului școlar/inspectorul pentru managementul resurselor umane.

În acest sens, candidații trebuie să stie că la depunerea dosarelor se vor prezenta cu actele de studii în original, iar în dosar, respectând ordinea documentelor, vor depune o copie simplă a acestora. Fac excepție candidații care optează pentru depunerea în dosar a actelor de studii legalizate la notariat sau la alte autorități învestite cu acest drept.

print