Conform calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățămân în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016, în perioada 3-6 aprilie se completează dosarele conform art.11 din metodologia de examen: ”

ART. 11

(1) În perioada prevăzută în Calendar, unităţile de învăţământ transmit inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea completării dosarelor candidaţilor, următoarele documente:

  1. a) procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, anexate;
  2. b) adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
  3. c) adeverință din care să rezulte că vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului.
  4. d) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4, alin. (2).

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate.”

 

 Validarea fișelor se va face vineri 7 aprilie 2017 incepand cu ora 9,00 la sediul ISJ Gorj.

print